Skip to main content

Full text of "IenM-BSK-2013-173128"

See other formats


Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ministerie van 

MW. A. Jorritsma-Lebbink Infrastructuur en Milieu 

Plesmanweg 1-6 

Postbus 30435 Den Haag 

2500 GK Den Haag Postbus 20901 

2500 EX Den Haag 

Contactpersoon 

ing. LJ.W.M. Bergman 

Codrdinerend 

Beleidsmedewerker 

T 070-456 0000 

M +31(0)6-52740051 2 fl AUG 2D13 Onskenmerk 
6 W HUU ' £ - UIJ IenM/BSK-2013/173128 

Betreft Verwerken van teerhoudend asfalt door gemeenten Geachte mevrouw Jorritsma-Lebbink, 

Bij het beheren van wegen kan teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) vrijkomen. We 
hebben in Nederland afspraken gemaakt hoe dat TAG moet worden verwerkt. 
Helaas handelen nog diverse overheden niet in overeenstemming met die 
afspraken. In deze brief vraag ik uw aandacht hiervoor en verzoek ik u om er bij 
de Nederlandse gemeenten op aan te dringen TAG te laten verwerken zoals we 
dat met z'n alien willen en zoals we dat hebben afgesproken. 

Het asfalt dat in het verleden is gebruikt om wegen aan te leggen, is voor een deel 
teerhoudend. Dit betekent dat in het bedoelde asfalt PAK's (Polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen) voorkomen, die kankerverwekkend zijn. Bij het 
onderhoud en saneren van wegen waarin teerhoudend asfalt is gebruikt, kunnen 
de PAK's vrijkomen en een risico opleveren voor mens en milieu. Dat is de 
belangrijkste reden waarom sinds 1990 zowel nationaal als internationaal het 
gebruik van teer en teerproducten in de wegenbouw is verboden. 

Omdat zich in de Nederlandse wegen nog veel teerhoudend asfalt bevindt, is in 
2006 de Interventiestrategie TAG vastgesteld. Een van de producten van de 
genoemde strategie is de Code Milieuverantwoord Wegbeheer (MVW) 1 . De Code 
MVW is van en voor de wegbeheerders bij Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten 
en waterschappen. Met het ondertekenen van de code MVW verklaren de 
wegbeheerders zich in te zetten voor het uit de keten verwijderen van alle teer die 
vrijkomt bij het opbreken van asfaltlagen in een weg. Ook verplichten zij zich tot 
het volgen van de CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt 
- aandacht voor de teerproblematiek'. 

Het uit de keten verwijderen van het teer gebeurt door teerhoudend asfalt 
thermisch te verwerken. Daarbij worden de in het asfalt aanwezige PAK's 
vernietigd, waardoor de gevaarzetting verdwijnt. Na de thermische verwerking 
kunnen de vrijkomende producten (steen, zand, vulstof) zonder problemen www.bodemrichtliin.nl/Bibliotheek/beleid/beleid-van-centrale-overheid/landeliik- 
beleid/beleidsblad-code-milieuvera95093 en www.crow.nl/milieuverantwoordweqbeheer . Pagina 1 van 3 worden ingezet bij de aanleg van wegen en de productie van nieuw asfalt of 
beton. Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu In Nederland is inmiddels door het betrokken bedrijfsleven voldoende 
verwerkingscapaciteit gebouwd om de 1 tot 1,5 miljoen ton TAG die jaarlijks 
vrijkomt, thermisch te reinigen. Zo laat Rijkswaterstaat al het TAG dat vrijkomt bij 
het beheer van rijkswegen al door het genoemde bedrijfsleven verwerken. 

Thermisch reinigen van TAG en het vervolgens recyclen van het gereinigde asfalt 
is als minimumstandaard voorgeschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). 
Dit plan is het toetsingskader voor alle bevoegde gezagen bij vergunningverlening 
en handhaving op het gebied van afvalstoffen. Thermisch reinigen is een van de 
criteria voor duurzaam inkopen. 

In de afgelopen jaren is gebleken dat ongeveer de helft van het in Nederland 
vrijkomend TAG niet meer in Nederland wordt verwerkt, maar wordt uitgevoerd en 
in het buitenland ongereinigd wordt toegepast of wordt opgeslagen. Dit is in strijd 
met het LAP en met de afspraken die we in Nederland hebben gemaakt over de 
verwerking van TAG. 

De reden dat nog veel TAG niet volgens de afspraken wordt verwerkt, is dat 
diverse wegbeheerders in bestekken en opdrachten niet opnemen dat vrijkomend 
TAG thermisch moet worden gereinigd en vervolgens moet worden gerecycled. 
Vaak blijkt dit het gevolg te zijn van onbekendheid met het beleid en met de Code 
MVW en gelukkig passen diverse wegbeheerders hun plannen aan op het moment 
dat ze op het beleid en de code worden gewezen. 

Er zijn helaas ook wegbeheerders die weigeren om hun bestekken en opdrachten 
aan te passen en daardoor dus weigeren om mee te werken aan het verantwoord 
beheer van TAG. Ik vind dat niet acceptabel, omdat het ingaat tegen het 
Nederlandse beleid en tegen de afspraken die we hebben gemaakt en men op die 
manier bewust de gevaarzetting van TAG voor mens en milieu negeert. 

De verwerking van TAG en de ongewenste uitvoer staan ook nadrukkelijk op de 
agenda van de Tweede Kamer. Zo is in een bijna kamerbreed ondersteunde motie 
uit april 2012 (30 872, nr. 85) aan de regering gevraagd om afspraken te maken 
met overheden om TAG conform de eerder genoemde code te laten verwerken en 
dit vast te leggen bij de gunning van opdrachten. 

Eind 2012 heb ik CROW (het nationale kennisplatform voor infrastructuur, 
verkeer, vervoer en openbare ruimte) opdracht gegeven om de eerder genoemde 
'Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt' vol ledig te herzien. Die herziening wordt 
in de tweede helft van 2013 afgerond. Dan zullen ook uniforme besteksbepalingen 
beschikbaar zijn die andere overheden in hun bestekken kunnen opnemen. Samen 
met het betrokken bedrijfsleven zal ik vervolgens een communicatietraject in gang 
zetten om de nieuwe richtlijn en de besteksbepalingen meer bekendheid te geven. 

Vooruitlopend daarop verzoek ik u om mijn voorliggende brief door te sturen aan 
de gemeenten en hen aan te sporen te handelen volgens het geldende 
TAG-beleid en de gemaakte afspraken. Dat leidt tot een meer hoogwaardige en Pagina 2 van 3 verantwoorde verwerking van TAG en tot nog meer inzet van afval als grondstof in 
Nederland. Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
Pagina 3 van 3